<
09:35, 22.08.2006, 1/800 s, F/4, 50.8 mm
Zvonica v Stone
>